บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
6
• ชาย
24
• หญิง
20
รวม
50


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• ไม่ระบุ
14


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• หัวหน้าแผนก
8
• ครูประจำ
13
• พนักงานราชการ(สอน)
9
• ครูอัตราจ้าง
11
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
2
• หัวหน้างาน
25
• เจ้าหน้าที่
11
• ผู้ช่วยงาน
11
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาทักษะชีวิต
7
• แผนกวิชาช่างยนต์
5
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาการตลาด
2
• แผนกวิชาเครื่องกลเกษตร
1
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1
• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
3
• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
2
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
2
• งานอาคารสถานที่
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
1
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3
• งานปกครอง
3
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1
• งานทะเบียน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งาน อ.ว.ท.
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
22
• มีใบประกอบวิชาชีพ
26
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
50