บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
5
• ชาย
25
• หญิง
18
รวม
48


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• หัวหน้าแผนก
10
• ครูประจำ
12
• พนักงานราชการ(สอน)
10
• ครูอัตราจ้าง
7
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
2
• หัวหน้างาน
24
• เจ้าหน้าที่
11
• ผู้ช่วยงาน
9
• ผู้ดูแลระบบ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาทักษะชีวิต
5
• แผนกวิชาช่างยนต์
5
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาการตลาด
1
• แผนกวิชาเครื่องกลเกษตร
1
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
2
• งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
3
• งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
2
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
1
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
2
• งานอาคารสถานที่
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
1
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานปกครอง
3
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1
• งานทะเบียน
2
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งาน อ.ว.ท.
2
• งานลูกเสือ
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
18
• มีใบประกอบวิชาชีพ
28
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
48