ผู้อำนวยการนางสาวจันทรา ส่งศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายศักดิ์ดา สิมเสมอ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญมลธิกา ฤทธินนท์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู ชำนาญการณัฐวุฒิ พิงคะสัน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกนางนฤมล ใบยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีชยพล มะโนเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูศุภโชค สำลีนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูสรียา สมัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูนายอัศวิน กิ่งจำปา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายกฤษฎา โพธิรังสิยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลเกษตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างานนพคุณ เครือไทย
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์สุวิทย์ สิทธิกุล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูทรงสิทธิ์ ดีต่าย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์อัจฉรา จงสุขสันติกุล
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครูนายวุฒิชัย มหาวัน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูพูลสวัสดิ์ เหลาแตว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวกฤตพร ข้ามสาม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักปวีณา ใจล้ำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วยณัฐพงศ์ เสาร์มา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยรสคล คำก้อน
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูผู้ช่วยสุมาพรรณ คำยิ่ง
หัวหน้างาน งาน อ.ว.ท.
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสถาพร ธรรมโม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูอรรถพล วินทะไชย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักรัฐชัย ภูกองชนะ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วยอดิศร วงค์ฉายา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งาน อ.ว.ท.
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพรพัฒน์ แข่งขัน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานรัชประเสริญ เปล่งแสง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิตอาทิตย์ วิหก
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู
ครูประจำนางสาวกาญจนาวดี โพธิ์จา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างปวเรศ เสนาธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์กิติพงศ์ คำปาแฝง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูเกียรติชัย แก้วศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่น.ส.วิไลภรณ์ สกุลอ๊อด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอานนท์ บุญแปลง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางภัทร์อาภา ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายไกรวุฒิ ยอดหาญ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางปภานัน ธิป่าหนาด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งาน อ.ว.ท.น.ส.วาสนา ใจดี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวกัญญาภัทร ร่องแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางรัชติกรณ์ คำมีสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางไพรินทร์ บุญเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล