ผู้อำนวยการจันทรา ส่งศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายศักดิ์ดา สิมเสมอ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญนายวีระชาติ ขวดแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการอัศวิน กิ่งจำปา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มี
หัวหน้าแผนกนางนฤมล ใบยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มีจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีชยพล มะโนเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีศุภโชค สำลีนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู ไม่มีสรียา สมัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ไม่มีนายกฤษฎา โพธิรังสิยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มีนายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูผู้ช่วย ไม่มีณัฐวุฒิ พิงคะสัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานนพคุณ เครือไทย
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์ดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีสุวิทย์ สิทธิกุล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีมลธิกา ฤทธินนท์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู ไม่มีทรงสิทธิ์ ดีต่าย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวเรณู เชี่ยวชาญ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิตอัจฉรา จงสุขสันติกุล
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครู ไม่มีนายวุฒิชัย มหาวัน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนางสาวกฤตพร ข้ามสาม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักปวีณา ใจล้ำ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดณัฐพงศ์ เสาร์มา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย ไม่มีรสคล คำก้อน
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายสถาพร ธรรมโม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีอดิศร วงค์ฉายา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งาน อ.ว.ท.
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังพรพัฒน์ แข่งขัน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานรัชประเสริญ เปล่งแสง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูประจำพูลสวัสดิ์ เหลาแตว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย ไม่มีรัฐชัย ภูกองชนะ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูอัตราจ้างปวเรศ เสนาธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์กิติพงศ์ คำปาแฝง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ไม่มีสุมาพรรณ คำยิ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาอรรถพล วินทะไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีเกียรติชัย แก้วศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานพรชิตา ตาบม่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีRebacca Uyad
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิตธีปกรณ์ ผาสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่น.ส.วิไลภรณ์ สกุลอ๊อด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอานนท์ บุญแปลง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางภัทร์อาภา ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายไกรวุฒิ ยอดหาญ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางณัฏฐธิดา คำพลอย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางปภานัน ธิป่าหนาด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งาน อ.ว.ท.น.ส.วาสนา ใจดี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอริสา สมบูรณ์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางรัชติกรณ์ คำมีสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางไพรินทร์ บุญเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล