ผู้อำนวยการนางสาวจันทรา ส่งศรี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0929614564
รองผู้อำนวยการนายศักดิ์ดา สิมเสมอ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ : 0920573161นายวีระชาติ ขวดแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0894302687ณัฐวุฒิ พิงคะสัน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0831540317
หัวหน้าแผนกนางนฤมล ใบยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0635792129จุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0875573160ศุภโชค สำลีนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
หัวหน้างาน งานลูกเสือ
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู
โทรศัพท์ : 0907036584สรียา สมัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0830835221นายอัศวิน กิ่งจำปา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู
โทรศัพท์ : 0619746265นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลเกษตร
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูอดิศร วงค์ฉายา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0861835680พรพัฒน์ แข่งขัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0801312997อาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู
หัวหน้างานนพคุณ เครือไทย
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0623081952สุวิทย์ สิทธิกุล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
โทรศัพท์ : 0931737008ทรงสิทธิ์ ดีต่าย
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0882606001อัจฉรา จงสุขสันติกุล
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครู
โทรศัพท์ : 0626592619นายวุฒิชัย มหาวัน
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
โทรศัพท์ : 0930495289ก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
โทรศัพท์ : 0873568130พูลสวัสดิ์ เหลาแตว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 8052541460กิติพงศ์ คำปาแฝง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
โทรศัพท์ : 0661529897นางสาวกฤตพร ข้ามสาม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0952429498ปวีณา ใจล้ำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0802616280นายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
โทรศัพท์ : 0837000037ณัฐพงศ์ เสาร์มา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
โทรศัพท์ : 0946343797รสคล คำก้อน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู
โทรศัพท์ : 0877862032สุมาพรรณ คำยิ่ง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งาน อ.ว.ท.
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0939240677อรรถพล วินทะไชย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0988752444รัฐชัย ภูกองชนะ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0827979626นางสาวกาญจนาวดี โพธิ์จา
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0879967399เกียรติชัย แก้วศรี
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
โทรศัพท์ : 0839414138
ครูอัตราจ้างนายพัฒนบุศน์ คำดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู
โทรศัพท์ : 0871722012นายสิรภพ หมื่นวงษ์เทพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
โทรศัพท์ : 0931401849
เจ้าหน้าที่นายอานนท์ บุญแปลง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.วิไลภรณ์ สกุลอ๊อด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางภัทร์อาภา ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายไกรวุฒิ ยอดหาญ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0844957155ปวเรศ เสนาธรรม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางปภานัน ธิป่าหนาด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0857082863น.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งาน อ.ว.ท.
โทรศัพท์ : 0805178919น.ส.วาสนา ใจดี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0989307932นางสาวกัญญาภัทร ร่องแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางรัชติกรณ์ คำมีสว่าง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0956982681นางไพรินทร์ บุญเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0844955157