งานวัดผลและประเมินผลหัวหน้างานมลธิกา ฤทธินนท์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่นางไพรินทร์ บุญเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงานกิติพงศ์ คำปาแฝง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู