งานวัดผลและประเมินผลหัวหน้างานรสคล คำก้อน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
โทรศัพท์ : 0877862032
เจ้าหน้าที่นางไพรินทร์ บุญเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0844955157
ผู้ช่วยงานกิติพงศ์ คำปาแฝง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
โทรศัพท์ : 0661529897