งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานสุวิทย์ สิทธิกุล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู
โทรศัพท์ : 0931737008
เจ้าหน้าที่น.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0805178919
ผู้ช่วยงานสุมาพรรณ คำยิ่ง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0939240677