งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานสุวิทย์ สิทธิกุล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู
เจ้าหน้าที่น.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานปวีณา ใจล้ำ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสุมาพรรณ คำยิ่ง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา