งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานหัวหน้างานก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู
เจ้าหน้าที่น.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงานกิติพงศ์ คำปาแฝง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู