งานปกครองหัวหน้างานนพคุณ เครือไทย
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่นายอานนท์ บุญแปลง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.ยุคลธร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง