งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจเจ้าหน้าที่น.ส.วิไลภรณ์ สกุลอ๊อด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงานนายไกรวุฒิ ยอดหาญ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ