งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจหัวหน้างานนางสาวกาญจนาวดี โพธิ์จา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0879967399
เจ้าหน้าที่นางเกศชุนาภรณ์ ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางไพรินทร์ บุญเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0844955157
ผู้ช่วยงานนางนฤมล ใบยา
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0635792129