งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจหัวหน้างานปวีณา ใจล้ำ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่น.ส.วิไลภรณ์ สกุลอ๊อด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงานนายไกรวุฒิ ยอดหาญ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ