งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานนายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย