งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานอรรถพล วินทะไชย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ปวเรศ เสนาธรรม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงานก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูนางสาวกฤตพร ข้ามสาม
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ