งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหัวหน้างานนายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
เจ้าหน้าที่ปวเรศ เสนาธรรม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงานก่อศักดิ์ จันทร์ดวง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ไม่มีนางสาวกฤตพร ข้ามสาม
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอรรถพล วินทะไชย
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ไม่มี