งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)หัวหน้างานรัชประเสริญ เปล่งแสง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่นางภัทร์อาภา ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)