งานพัสดุหัวหน้างานณัฐพงศ์ เสาร์มา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางปภานัน ธิป่าหนาด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ