งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)หัวหน้างานนางนฤมล ใบยา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่นางสาวกัญญาภัทร ร่องแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ผู้ช่วยงานอัจฉรา จงสุขสันติกุล
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
ครู