แผนกวิชาการบัญชีหัวหน้าแผนกจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำอัจฉรา จงสุขสันติกุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางสาวกาญจนาวดี โพธิ์จา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วย