แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหัวหน้าแผนกสรียา สมัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู
ครูประจำรัฐชัย ภูกองชนะ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางสาวกฤตพร ข้ามสาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอรรถพล วินทะไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ