แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหัวหน้าแผนกสรียา สมัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ไม่มี
ครูประจำรัฐชัย ภูกองชนะ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูอัตราจ้างนางสาวกฤตพร ข้ามสาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอรรถพล วินทะไชย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ไม่มี