แผนกวิชาทักษะชีวิตหัวหน้าแผนกศุภโชค สำลีนิล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู
ครูประจำมลธิกา ฤทธินนท์
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครู ชำนาญการรสคล คำก้อน
ครูประจำ แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างปวเรศ เสนาธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิตกิติพงศ์ คำปาแฝง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต
ครูสุมาพรรณ คำยิ่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิตรัชประเสริญ เปล่งแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาทักษะชีวิต